Verkoopsvoorwaarden :

 1. De algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van de verkoper aan de koper behoudens wijzigingen, welke beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen.
 2. Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.
 3. Ingeval de inkoopvoorwaarden van de koper in strijd zijn met de algemene verkoopsvoorwaarden zijn alleen de laatst genoemde voorwaarden van kracht.
 4. Afbeeldingen, maat- en gewichtsopgaven, enz…, welke verkoper verstrekt in catalogi, website of anderszins, zijn voor hem niet bindend en uitsluitend bedoeld om een voorstelling te geven van het aangeboden artikel. Afwijkingen in welke vorm dan ook geven de koper niet het recht de goederen te weigeren, betaling achterwegen te laten of schadevergoeding te eisen. Toezending van catalogi en/of prijslijsten verplicht verkoper niet tot levering en blijven zijn eigendom.
 5. Alle aanbiedingen en levertijden zijn geheel vrijblijvend en tussentijdse verkoop voorbehouden. Hoewel de overeengekomen levertijden zoveel mogelijk in acht zullen worden genomen, wordt elke aansprakelijkheid van de verkoper wegens niet- of vertraagde levering uitgesloten. Overschrijding van de levertijd ontheft de koper niet van zijn verplichtingen , tenzij de order door de koper schriftelijk geannuleerd is wegens overschrijding van de levertijd. Verkoper behoudt zich ten allen tijde het recht voor, bestelde goederen – zonder opgaaf  van redenen – onder rembours te leveren of voor de afzending betaling te verlangen. De hierdoor ontstane incassokosten komen voor rekening van de koper.
 6. Overmacht hoe dan ook ontstaan, ontheft de verkoper van iedere verplichting tot levering.
 7. In de gevallen waarin de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen geen toepassing vindt, is de volgende regeling van toepassing : door de in –ontvangst- name of het meenemen van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Andere gebreken moet de koper binnen de maand na het ontdekken ervan aan de verkoper schriftelijk melden. Speelt de eerder aangehaalde wet wel, dan moet de klant ons op de hoogte stellen van het gebrek aan overeenstemming binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld, dit alles op straffe van verval.
 8. Klachten dienen uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de geleverde goederen te zijn ingediend.  Zij ontheffen de koper niet van de overeengekomen betalingsverplichtingen binnen de in de verkoopsvoorwaarden gestelde termijn.  Indien de klachten gegrond blijken, zal de verkoper zulks kenbaar maken aan de koper en daarbij het recht hebben, hetzij aan te bieden de  goederen terug te nemen en daarna te vervangen door soortgelijke goederen, dan wel de koper te crediteren voor ten hoogste de factuurwaarde, zonder tot enige andere of meerdere schadevergoeding gebonden te zijn.  Retourzendingen kunnen slechts met toestemming van de verkoper geschieden.
 9. Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor zichtbare of onzichtbare gebreken voor de door hen geleverde goederen, noch voor daaruit ontstane schade opgekomen aan personeel of zaken.
 10. Worden enkel onder garantie teruggenomen, goederen welke bij normaal gebruik fabrieksfouten vertonen en voor dewelke een schriftelijke klacht binnen 8 dagen na ontvangst aan de verkoper werd geadresseerd.
 11. Indien na de datum van offerte één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is de verkoper gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
 12. De goederen reizen voor risico van de koper.
 13. De geleverde goederen blijven het uitsluitende eigendom en onvervreemdbaar bezit van de verkoper tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen.  In geval van niet tijdige betaling van de koper kunnen de geleverde goederen terstond door de verkoper worden teruggevorderd zonder voorafgaande sommatie en/of ingebrekestelling.
 14. Betalingen dienen te gebeuren volgens de aangegeven betalingscondities.  Na de vervaldag geldt een rentevoet van 1,5% per maand, te rekenen vanaf de factuurdatum over het openstaande bedrag van rechtswegen en zonder ingebrekestelling.  Indien de koper in gebreke is te betalen, is de verkoper niet verplicht tot verdere levering en kan hij tot ontbinding van de overeenkomst besluiten en schadevergoeding vorderen.  Incassokosten en retourkosten van kwitanties en wissels zijn voor rekening van de koper.
 15. De koper die in gebreke blijft, verbindt er zich uitdrukkelijk toe, behalve de hoofdsom van de schuld, de rente en de eventuele gerechtskosten, als schadevergoeding aan de verkoper of diens rechtsopvolgers een bedrag te betalen gelijk aan 15% van het factuurbedrag met een minimum van innings- en gerechtskosten.  Deze is verschuldigd van rechtswege en zonder ingebrekestelling.
 16. Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is deze aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20 % van het totaalbedrag van de bestelling.  Indien wij zelf de overeenkomst verbreken of annuleren of indien de overeenkomst door ons toedoen wordt verbroken is de klant, voor zover deze een consument is, gerechtigd op eenzelfde vergoeding lastens ons.
 17. Goederen worden alleen teruggenomen na schriftelijke akkoordbevinding. Alle goederen, welke retour, dan wel ter reparatie worden toegezonden, dienen franco te worden verzonden.
 18. De niet-betaling op zijn vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere zelfs niet vervallen facturen van rechtswegen onmiddellijk opeisbaar.
 19. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, zal de verkoop van rechtswegen en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan.
 20. De factuur is betaalbaar in de hierin vermelde munt.
 21. Ingeval van betwisting zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.


Winkelwagen  

Geen producten

Verzending 0,00 €
BTW 0,00 €
Totaal 0,00 €

Prijzen zijn incl. btw

Afrekenen

PayPal